ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

ΨΑΛΜΟΣ 21 : " ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΚΟ".

 
Ψαλμός ΚΑ΄. 21

  

Ο Θεός, ο Θεός μου, πρόσχες μοι· ίνα τί εγκατέλιπες με; μακρά από της σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, κεκράξομαι ημέρας και ούκ εισακούση· και νυκτός και ούκ εις άνοιαν εμοί. Συ δε εν αγίω κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ. Επί σοι ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερρύσω αυτούς. Προς σε εκέκραξαν και εσώθησαν, επί σοι ήλπισαν και ού κατησχύνθησαν. Εγώ δε είμι σκώληξ και ούκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμυκτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. ΄Ηλπισεν επί Κύριον, ρυσάσθω αυτόν, σωσάτω αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι συ ει ο εκσπάσας με εκ γαστρός, η ελπίς μου από μαστών της μητρός μου· επί σε επερρίφην εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός μου Θεός μου ει συ, μη αποστής απ΄ εμού. Ότι θλίψις εγγύς, ότι ούκ έστιν ο βοηθών μοι. Περιεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. ΄Ηνοιξαν επ΄ εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και ωρυόμενος. Ωσεί ύδωρ εξεχύθην και διεσκορπίσθη πάντα τα οστά μου· εγενήθη η καρδία μου ωσεί κηρός τηκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου κεκόλληται τω λάρυγγι μου και εις χούν θανάτου κατήγαγες με. Ότι εκύκλωσαν με κύνες πολλοί, συναγωγή πονηρευομένων περιέσχον με. ΄Ωρυξαν χείρας μου και πόδας μου· εξηρίθμησαν πάντα τα οστά μου· αυτοί δε κατενόησαν και επείδον με. Διεμερίσαντο τα ιμάτια μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον. Συ δε, Κύριε, μη μακρύνης την βοήθειαν σου απ΄ εμού, εις την αντίληψην μου πρόσχες. Ρύσαι από ρομφαίας την ψυχήν μου και εκ χειρός κυνός την μονογενή μου. Σώσον με εκ στόματος λεόντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσιν μου. Διηγήσομαι το όνομα σου τοις αδελφοίς μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσω σε. Οι φοβούμενοι τον Κύριον αινέσατε αυτόν, άπαν το σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθήτω δη απ΄ αυτού άπαν το σπέρμα Ισραήλ. Ότι ούκ εξουδένωσεν, ουδέ προσώχθισε τη δεήσει του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ΄ εμού· και εν τω κεκραγέναι με προς αυτόν εισήκουσε με. Παρά σου ο έπαινος μου· εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσομαι σοι· τας ευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν· ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνησθήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουσιν ενώπιον αυτού πάσαι αι πατριαί των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. ΄Εφαγον και προσεκύνησαν πάντες οι πίονες της γης· ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτώ ζη και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτώ. Αναγγελήσεται τω Κυρίω γενεά η ερχομένη και αναγγελούσι την δικαιοσύνην αυτού λαώ τω τεχθησομένω, όν εποίησεν ο Κύριος.

ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ: " ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ ΧΑΡΑ ΜΟΥ, ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ".

 *Η Βασιλεία των Ουρανών είναι ειρήνη και χαρά εν Αγίῳ Πνεύματι.*


*Σε ικετεύω, χαρά μου, απόκτησε το πνεύμα της ειρήνης.* 


*Ο άνθρωπος που κατέχει αυτό το πνεύμα δεν ταράσσεται από τίποτε.* 


*Είναι σαν κουφός και άλαλος, σαν νεκρός όταν πέφτουν πάνω του λύπες, συμφορές, κατηγορίες, και διωγμοί, που αναπόφευκτα έρχονται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να εξακολουθήσουν το Χριστό.* 


*Γιατί πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις, για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών.* 


*Η βαθιά χαρά του Χριστού δεν θα σε αφήσει ποτέ.*


*Η ειρήνη της ψυχής διατηρείται με την αποφυγή της κατάκρισης και την σιωπή.*


*Να προσεύχεσθε αδιάκοπα.* 


*Να ευχαριστείτε τον Θεό για τα πάντα.* 


*Να‘ στε πάντα χαρούμενοι.* 


*Μην αφήσετε να κυριευθείτε από πνεύμα απογοητεύσεως.*                         


                                                        

*Όσιου Σεραφείμ του Σαρώφ*.

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Βραδινή Προσευχή 

Πριν πέσω να πλαγιάσω,
Θεέ, παρακαλώ
να δώσεις να περάσω
την νύχτα με καλό.
 

Τον άγγελο Σου στείλε
και πάλι από ψηλά.
Νάρθει στο προσκεφάλι
πιστά να με φυλά.
 

Πέφτω κάνω το σταυρό μου
Άγγελο έχω στο πλευρό μου
Δούλος του Θεού λογιούμαι
και κανέναν δε φοβούμαι... 

ΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ: ΕΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ, ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ!

Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης: Να μη σκέπτεστε μόνο τι θα φάτε, τι θα φορέσετε, τι μεγάλο σπίτι θα χτίσετε. Να κτυπάτε τις πόρτες των φτωχών, των αρρώστων, των ορφανών. Περισσότερο να προτιμάτε τα σπίτια των θλιμμένων παρά των χαρούμενων. Εάν κάνετε καλά έργα, θα έχετε μεγάλο μισθό από τον Θεό. Θ’ αξιωθείτε να δείτε θαύματα, και στην άλλη ζωή θα έχετε απέραντη αγαλλίαση. Η Παναγία δεν θέλει μεγάλες λαμπάδες, ελεημοσύνη στους φτωχούς θέλει. 

ΓΕΡΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ!

Γέρων Ευσέβιος Γιαννακάκης: Ελεημοσύνη δεν είναι μόνο να δώσεις ένα κομμάτι ψωμί. Ελεημοσύνη είναι να πεις και μια κουβέντα καλή. Εκείνη θα μείνει περισσότερο. Το ψωμί θα το φάει, πάει. Μια κουβέντα σωστή καλή που θα πεις, με την αρετή σου, με την αγιότητά σου, αυτή θα μείνει. Αυτή αποτελεί υπέροχη ελεημοσύνη.

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΝΑ ΠΑΩ ΔΕ ΦΟΒΑΜΑΙ, ΘΑ ΛΕΩ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!

Και στην κόλαση να πάω δεν φοβάμαι, θα λέω την ευχή και στην κόλαση

Όπου κι αν ευρεθεί ο άνθρωπος, να μην απελπίζεται. Να μην τα χάνει, να μην σαστίζει. Για τον άλφα και τον βήτα λόγο, ο Θεός γνωρίζει, σε δοκιμάζει. 
Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Είπε Γέρων: Ακόμη κι αν πληγωθείς, αξίζει να διεκδικήσεις την ελευθερία σου...

Τόση γλυκύτητα, τόση χαρά δίδει μέσα σου αυτή η ευχούλα. Μικρή είναι, αλλά πόση δύναμη έχει! Οπότε λες, και στην κόλαση να πάω δεν φοβάμαι, θα λέω την ευχή και στην κόλαση. 
Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Πάει μπροστά όποιος γίνεται τελευταίος και όποιος πάει πίσω, ο Θεός θα τον πάει μπροστά...
Γερόντισσα Μακρίνα - Καθηγουμένη Ι.Μ. Παναγίας Οδηγήτριας Πορταριάς Βόλου

Μεγάλος σταυρός, μεγάλη δόξα στους Ουρανούς. 
Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

ΠΑΤΗΡ ΜΑΡΚΟΣ ΕΙΠΕ. Κάποιες καταστάσεις, που μας πονούν στην ζωη μας, είναι σαν το τραύμα... Δεν πρέπει να το πριονιζουμε συνέχεια, γιατί έτσι αιμορραγεί...
(...)Δεν ξέρουμε τι δάκρυα ρίχνει ο κάθε άνθρωπος το βράδυ, στο μαξιλάρι του... ας μη βιαζόμαστε να κρίνουμε και να βγάζουμε συμπεράσματα.

Όταν οι άλλοι προσεύχονται μπροστά από εικόνες και σταυρούς που φτιάξετε με τα χέρια σας, ένα μέρος της χάρης πηγαίνει σε σας.
Άγιος Γαβριήλ (Urgebadze)
  
Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται: γιατί ο Κύριος μας τιμωρεί τόσο σοβαρά; Δεν θα ήταν πιο σωστό να πούμε: γιατί ο Κύριος μας ανέχεται ακόμα;
Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ (Καρελίν)

ΕΙΠΕ ΜΟΝΑΧΟΣ. Ο άνθρωπος χρειάζεται αγάπη και θέλει να δώσει την ΑΓΑΠΗ, επειδή δημιουργήθηκε από την ΑΓΑΠΗ από τον Θεό που είναι ΑΓΑΠΗ!

Υπομονή και προσευχή! Υπομονή και προσευχή! έλεγε πάντοτε ο μακαριστός άγιος Γέροντάς μας Κύριλλος. -Κάνω προσευχή Γέροντα, πόσο, πόσο προσευχή ; - Λίγα "κύριε ελέησον" παραπάνω , λίγα "κύριε ελέησον " παραπάνω......Και όσο περνάει ο καιρός θυμόμαστε και ξαναθυμόμαστε τον Γέροντα και στα δύσκολα αντηχούν στα αυτιά μας τα λόγια του και μας έγινε βίωμα, πλέον, ότι η προσευχή και αυτά τα λίγα παραπάνω "κύριε ελέησον", είναι το πιο δυνατό όπλο μας και η προστασία μας. Αγιε Γέροντα , πρέσβευε "λίγο παραπάνω" στον ελεήμονα Θεό , να μας κρατάει όρθιους και αγωνιζόμενους! 

Από το Blogger . giorgosthalassis

ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ: "ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΥΣΤΙΚΑ"

Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις απ' τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη.
Η θεία χάρις μας διδάσκει το δικό μας χρέος. Για να την προσελκύσουμε, θέλει αγάπη, λαχτάρα. Η χάρις του Θεού θέλει θείο έρωτα.
Η αγάπη αρκεί, για να μας φέρει σε κατάλληλη «φόρμα» για προσευχή.
Μόνος Του θα έλθει ο Χριστός και θα εγκύψει στην ψυχή μας, αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια που να Τον ευχαριστούν• αγαθή προαίρεση, ταπείνωση και αγάπη.
Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με»

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
 

Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

ΠΑΤΗΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ, ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΙ ΕΓΩ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ!

Έλεγε ο π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος πως "ζούμε σε έναν κολασμένο κόσμο, και γι' αυτό κι εγώ κάνω αυτό που μπορώ, να φέρνω το Χριστό επί της γης κάθε μέρα μέσα από τη Θεία Λειτουργία ".

"Το χειρότερό μου είναι όταν κατά την ώρα της Θ. Μετάληψης ομιλούν οι πιστοί εντός της εκκλησίας . Βλέπετε είναι από τις κορυφαίες στιγμής της Θ. Λατρείας διότι εκείνη την ώρα οι άνθρωποι παίρνοντας το Σώμα και το Αίμα του Χριστού θεοποιούνται , κι εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και μιλάμε.

π Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος

ΣΥΝΑΞΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Σύναξη πάντων των Κρητών Αγίων

Εορτάζει την Κυριακή μεταξύ 1 και 7 Ιουλίου εκάστου έτους.

Kάθε πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, η Εκκλησία μας, εορτάζει την σύναξη πάντων των εν Κρήτη διαλαμψάντων Αγίων. Η Κρήτη, ευδόκησε ο Θεός, να έχει στην ιστορία της, σημαντικές μορφές του Χριστιανικού πνεύματος που έδρασαν και εδίδαξαν στο νησί. Αυτό το μαρτυρούν τόσο οι βιβλιογραφικές πηγές που υπάρχουν, όσο και οι Κρητικοί Άγιοι που τιμώνται από την Εκκλησία, με πιο γνωστούς τον Απόστολο Τίτο, τον πρώτο επίσκοπο της Κρήτης (βλέπε 25 Αυγούστου) και τον θαυματουργό Άγιο Μύρωνα (βλέπε 8 Αυγούστου). Την Χριστιανική λατρεία από τα βάθη των αιώνων στο νησί της Κρήτης τη μαρτυρούν οι πολυάριθμες παλαιοχριστιανικές Βασιλικού ρυθμού, αλλά και πολλά άλλα μεγαλόπρεπα οικοδομήματα που ακόμα και σήμερα εντυπωσιάζουν με την επιβλητικότητα τους.

Ο Χριστιανισμός στην Κρήτη επισήμως ξεκινάει με την παρουσία του Αποστόλου Τίτου, ο οποίος ως συνοδός του Απόστολου Παύλου και του Βαρνάβα μετείχε στην Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων στα 49 μ.Χ. Πιστός μαθητής του Παύλου τον ακολουθεί στις περιοδείες του σε Ευρώπη και Ασία, ενώ μεταξύ 62 και 63 μ.Χ. οι δυο τους βρίσκονται στο νησί θεμελιώνοντας τη Χριστιανική λατρεία. Ο Παύλος αναθέτει στον αγαπημένο του μαθητή την οργάνωση της Εκκλησίας στην Κρήτη αναφέροντας στην Α’ προς Τίτον Επιστολή : «Τούτου χάριν κατέλιπον σε εν Κρήτη». Η γη των Κρητών είναι ποτισμένη στο διάβα των αιώνων με το αίμα Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι εστέφθησαν με το αμάραντο της νίκης του Χριστού στεφάνι.

https://www.saint.gr

ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΤΑΡΑΓΜΕΝΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΑΣΕΣ ΝΑ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Αν είσαι ταραγμένος, είναι γιατί ξέχασες να αποθέσεις τη ζωή σου στα χέρια του Θεού. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΕΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ!

Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος: Εάν είχαμε αυτό το ζωντανό νερό της παρουσίας του Χριστού στην καρδιά μας, τότε δεν θα διψούσαμε ποτέ, θα είχαμε νερό άφθονο. Και όχι μόνο εμείς θα πίναμε, θα έπιναν και όλοι όσοι είναι γύρω μας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ Κ. ΠΑΥΛΟΣ: Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Μητροπολίτης Σιατίστης κ. Παύλος: Η Παναγία είναι μαζί μας. Η Παναγία ζει μαζί μας. Η Παναγία πορεύεται μαζί μας. Και προσεύχεται για όλους εμάς.

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΕΧΕ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΩ!

Παναγιά μου πρόσεχε όσους αγαπώ! 

ΕΣΕΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΣΕΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΓΛΥΚΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ!

Εσένα έχουμε και σε Σένα ελπίζουμε γλυκιά μας Παναγία!

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

Ο μεγαλύτερος πλούτος της ζωής είναι ο Χριστός! 

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

ΓΕΡΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΡΒΟΥ: ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙΡΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ!

Γέρων Ιουστίνος Πάρβου: Θα έρθει εποχή πού μόνο αυτοί πού έχουν πείρα της χάριτος τού Θεού θα μπορέσουν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Θα γίνουν φοβερές προδοσίες, γι’ αυτό προσευχηθείτε, προσευχηθείτε, για να μην πέσετε στην παγίδα της προδοσίας. 

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ: ΖΗΤΕΙΣ ΧΑΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ;

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Ζητείς χάριν από τον Θεό; Αντί χάριν σου αφήνει τον πειρασμό. Δεν αντέχεις τον πόλεμο και πίπτεις; Δεν σου δίδεται χάρις προσθήκη. Εφ’ όρου ζωής, πρέπει λοιπόν να βγεις νικητής.

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ: ΜΗ ΦΟΒΗΣΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ!

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Μη φοβήσαι τους πειρασμούς. Κάν πέσης πολλές φορές, ανάστα. Μη χάνης την ψυχραιμία σου, μην απογοητεύεσαι. Σύννεφα είναι και θα περάσουν. 

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ: ΜΙΣΗ ΩΡΑ, ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΝΑ ΚΑΘΙΣΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΧΟΥΛΑ!

Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης: Τελείωσε όλες τις δουλειές σου και κάνε αυτό. Μισή ώρα, όχι περισσότερο. Να καθίσεις να πεις την ευχούλα. Μία προς μία λέξη. Και να την κατανοείς: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. 

ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ: ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ!


Γέρων Εφραίμ Αριζόνας: Επάνω στη γη κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Όλοι είμεθα αμαρτωλοί και ένοχοι σηκώνοντας ο καθένας μας ένα φορτίο από αμαρτίες, πάθη, αδυναμίες, απροσεξίες, οι οποίες έχουν επιβαρύνει τη ζωή μας. Φέρουμε όλοι μας ένα ποινικό με ποικίλες αμαρτίες, βαρειές, ελαφρές, πολλές, λίγες, μηδενός εξαιρουμένου, εκτός του Θεού. Η ζωή μας ολόκληρη συνεχώς παράγει αμαρτίες. Αμαρτάνουμε με τη σκέψι, με τη καρδιά, με όλες τις αισθήσεις τις σωματικές και τις πνευματικές της ψυχής. Σκεφθήτε τι μεγάλη παραγωγή αμαρτίας έχουμε!