ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ: ΣΕ ΥΜΝΩ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΞΑΖΩ, ΚΥΡΙΕ!


ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ!


Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος- Ομιλία Ε΄(5)
Ὁ τῶν χριστιανῶν κόσμος ἕτερός ἐστι, καὶ διαγωγὴ καὶ νοῦς καὶ λόγος καὶ πρᾶξις ἑτέρα τυγχάνει, καὶ ἡ τῶν ἀνθρώπων τοῦ κόσμου τούτου διαγωγὴ καὶ νοῦς καὶ λόγος καὶ πρᾶξις ἑτέρα. Ἄλλο τί εἰσιν ἐκεῖνοι καὶ ἄλλο τί εἰσιν οὗτοι, καὶ πολλὴ διάστασις μεταξὺ τούτων κἀκείνων. Οἱ γὰρ τῆς γῆς οἰκήτορες καὶ τὰ τέκνα τοῦ αἰῶνος τούτου ἐοίκασι σίτῳ βεβλημένῳ ἐν σινίῳ τῆς γῆς ταύτης, σινιαζόμενοι ἐν ἀστάτοις λογισμοῖς τοῦ κόσμου τούτου καὶ σάλῳ ἀπαύστῳ τῶν γηΐνων πραγμάτων καὶ πολυπλόκων ἐννοιῶν ὑλικῶν τὰς ψυχάς, κλυδωνίζοντος τοῦ σινιάζοντος σατανᾶ διὰ τοῦ σινίου (τουτέστι τῶν γηΐνων πραγμάτων) πᾶν τὸ ἁμαρτωλὸν γένος τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τῆς τοῦ Ἀδὰμ ἐκπτώσεως, παραβάντος τὴν ἐντολὴν καὶ ὑπὸ τὸν ἄρχοντα τῆς πονηρίας γεγονότος, λαβόντος αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν καὶ λοιπὸν ἀπαύστοις λογισμοῖς ἀπάτης καὶ κλόνου σινιάζοντος καὶ προσκρούοντος τῷ σινίῳ τῆς γῆς πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ αἰῶνος τούτου.

ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΗΣ ΒΙΡΙΤΣΑ: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Άγιος Σεραφείµ της Βύριτσα: Ο Κύριος μπορεί και χίλια χρόνια να περιμένει για να σωθεί έστω και ένας άνθρωπος για να αναπληρωθεί ο αριθμός των αγγέλων που έπεσαν.

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Χαίροις Ἐκκλησίας θεῖος φωστήρ, καί Ἀρχιερέων, ἐγκαλλώπισμα καί κανών, χαίροις Ὀρθοδόξων δογμάτων ἡ λυχνία Ἀλέξανδρε παμμάκαρ, ἠμῶν ὁ ἔφορος.

Συνθρόνον τόν Λόγον ὁμολογεῖς, στόματι ἁγίω,τῷ ἀνάρχω αὐτοῦ Πατρί, καί τήν τοῦ Ἀρείου, δεινήν ἐρεσχελίαν , πηγήν ὡς βλασφημίας, Πάτερ κατήσχυνας.

Ἔχων πολιτείαν ἀγγελικήν, θεῖος ποιμενάρχης, Βυζαντίου ψήφω Θεοῦ, Ἀλέξανδρε ὤφθης, καί πάσης Ἐκκλησίας, φωστήρ καί ἑωσφόρος, ὄντως πολύφωτος.

Ἐν Συνόδω Πάτερ τή ἱερά, τή ἐν τή Νικαία, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, τόν Υἱόν κηρύττεις, Ἀλέξανδρε θεοφρον, Ἀρείου καταισχύνων, δόγμα τό ἄθεον.

Χαίροις Ὀρθοδόξων πύργος στερρός, χαίροις τῆς Τριάδος, θεοφόρος μυσταγωγός, χαίροις συνωνύμων, τῶν σῶν θερμός προστάτης, Ἀλέξανδρε οὖς σκέπε, ἀεί καί φύλαττε.

Ἔχων παρρησίαν πρός τόν Χριστόν, ἀπαύστως δυσώπει, Ἱεράρχα ὑπέρ ἠμῶν, τῶν πόθω τελούντων, τήν μνήμην σου τήν θείαν, καί πίστει προσιόντων, τή προστασία σου.

http://agiostherapon.blogspot.com

Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ: ΣΗΜΕΡΑ ΣΠΑΝΙΖΕΙ Η ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ. ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΩΤΙΣΗ Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ.


Ἡ Ἐκκλησία εἶχε ὡς παράλληλο ἔργο της τὸ νὰ προστατεύη τὸ Κράτος ἀπὸ τοὺς κομπογιαννίτες γιατρούς, δηλαδὴ ἀπὸ τούς αἱρετικούς. 

Οἱ Τοπικές καὶ Οἰκουμενικές Σύνοδοι ἐφρόντιζαν ἀκριβώς γι’ αὐτό. Στὰ Πρακτικὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων βρίσκομε τὴν φράσι: «Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν». Δηλαδή: Ἐφάνη καλὸν εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ εἰς ἡμᾶς… Αὐτὸ τὸ ἔλεγαν οἱ παρευρισκόμενοι στὶς Συνόδους αὐτές, διότι, εἶχαν στὴν κατοχὴ τους τὴν νοερὰ προσευχή, διὰ τῆς ὁποίας ἐπληροφοροῦντο περὶ τῆς ἀληθείας τῶν Ὅρων ποὺ διετύπωναν.

Σήμερα ὅμως, ποὺ σπανίζει ἡ νοερὰ προσευχὴ στοὺς ἐπισκόπους, ἂν συνέλθη μία Σύνοδος ἐξ ἐπισκόπων καὶ σηκωθοῦν κατὰ τὴν ἔναρξι καὶ ποῦν ὅλοι μαζὶ «Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν…», θὰ ἔλθη...

ὁπωσδήποτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο νὰ τoύς φωτίση; Ἐπειδὴ δηλαδὴ εἶναι κανονικοὶ ἐπίσκοποι καὶ συνέρχονται σὲ Σύνοδο καὶ κάνουν προσευχή; Ὅμως δὲν ἐνεργεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο ἔτσι. Μόνο δηλαδὴ κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις. Χρειάζονται καὶ ἄλλες. Χρειάζεται ὁ προσευχόμενος νὰ ἔχη ἤδη ἐνεργουμένη τὴν νοερὰ προσευχὴ μέσα του, ὅταν προσέρχεται στὴν Σύνοδο, γιὰ νὰ τὸν φωτίση ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Στὶς ψευδο-συνόδους οἱ προσερχόμενοι δὲν εἶχαν αὐτὴν τὴν προσευχητικὴ κατάστασι.

Οἱ παλαιοὶ ἐπίσκοποι ὅμως εἶχαν τέτοια πνευματικὴ ἐμπειρία καί, ὅταν προσήρχοντο ὡς Σῶμα, ἤξεραν τί τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο τούς πληροφοροῦσε μέσα στὴν καρδιὰ γιὰ ἕνα συγκεκριμένο θέμα. Καί, ὅταν ἔβγαζαν ἀποφάσεις, ἤξεραν ὅτι οἱ ἀποφάσεις τους ἦταν σωστές. Διότι εὐρίσκοντο σὲ κατάστασι φωτισμοῦ, ἐνῶ ὠρισμένοι ἀπὸ αὐτοὺς εἶχαν φθάσει καὶ στὸν δοξασμό, δηλαδὴ στὴν θέωσι.

Ὁπότε βλέπομε ὅτι στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία κυριαρχοῦσε τὸ χαρισματικὸ στοιχεῖο (δηλαδὴ κυριαρχοῦσαν τὰ μέλη μὲ χαρίσματα Ἁγίου Πνεύματος), ἐνῶ τὰ καθιδρυματικᾶ στοιχεῖα, δηλαδὴ τὰ τυπικὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ διοικητικὰ προσόντα ἀκολουθοῦσαν. Αὐτὸ εἶναι σαφέστατο καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία καὶ στοὺς μεγάλους Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀπὸ τὴν 1η Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (4ος αἰὼν ) μέχρι τὴν 9η Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ποὺ ἔλαβε χώραν ἐπὶ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (14ος αἰὼν).

Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν συμμαρτυρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στὴν καρδιὰ τὴν ξέρουν καλὰ μόνο ὅσοι ἔχουν τὴν νοερὰ προσευχὴ ἐνεργουμένη μέσα στήν καρδιά τους. Ἡ νοερὰ προσευχὴ εἴναι μία ἐμπειρικὴ ἐξακρίβωσις καὶ ἐπιβεβαίωσις τῆς θεραπείας τοῦ νοὸς τοῦ ἀνθρώπου. Μία τέτοια θεραπεία εἶναι ἐφικτὴ σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐφ’ ὅσον πληροῦνται οἱ πνευματικὲς προϋποθέσεις τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. Δὲν εἶναι δηλαδὴ προωρισμένη ἢ σχεδιασμένη μόνο γιὰ κάτι καλογήρους, μόνο δηλαδὴ γιὰ κάποιους ποὺ φορᾶνε ράσα, ἀλλὰ γιὰ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Διότι στὴν Ἁγία Γραφὴ δὲν φαίνεται πουθενὰ νὰ γίνεται διάκρισις μεταξὺ μοναστικῆς πνευματικότητος καὶ λαϊκῆς πνευματικότητος. Ἡ Ἁγία Γραφὴ μιλάει μόνο γιὰ μία πνευματικότητα. Ἔχετε βρὴ ποτὲ στὴν Ἁγία Γραφὴ κάποιο χωρίο πού νὰ μιλάη ξεχωριστὰ γιὰ πνευματικότητα λαϊκῶν ἢ γιὰ πνευματικότητα κληρικῶν; Δὲν ὑπάρχει τέτοιο πράγμα στὴν Ἁγία Γραφή. Ἡ ἐν Χριστῷ πνευματικότης εἶναι μία γιὰ ὅλους τούς πιστούς.

Αὐτὴ ἡ ἐν Χριστῷ πνευματικότης εἶναι στὴν οὐσία της μία θεραπευτικὴ ἀγωγή, ἡ ὁποία προσφέρεται ἀπὸ τὸν Χριστὸ σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Εἶναι σχεδιασμένη γιὰ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Δὲν εἶναι μόνο γιὰ τοὺς μοναχοὺς ἢ τοὺς παπάδες ἢ τοὺς μορφωμένους ἢ διανοούμενους, διότι μέσα της δὲν ἔχει καθόλου διανόησι. Οὔτε ἔχει σχέσι μὲ τὰ ἐξωτερικὰ καὶ φαινόμενα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ μὲ τὰ ἐσωτερικὰ καὶ κρυπτά.

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΜΑΚΡΗ


Ανακοινωθέν Αγίας και Ιεράς Συνόδου (29/8/2018)

Συνῆλθε σήμερον, 29ην τ.μ. Αὐγούστου (2018), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν πρώτην συνεδρίαν αὐτῆς τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καθ᾿ ἥν:

α) Εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς συμπεριελήφθη εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ ἐν Πάτμῳ ἀσκήσας καί ἀναπτύξας μέγα πνευματικόν καί κοινωφελές ἔργον ἐν Δωδεκανήσῳ, Κρήτῃ καί ἀλλαχοῦ Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος Μακρῆς,
διατελέσας Ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου, ὅστις καί ἵδρυσε τήν ἐν τῇ Νήσῳ γυναικείαν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ Μητρός Ἠγαπημένου.

β) Εἰσηγήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, προήχθη ὁμοφώνως εἰς Μητροπολίτην Λαοδικείας ὁ μεχρι τοῦδε Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, και

γ) εἰς ἀνταπόκρισιν πρός σχετικήν παράκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας κ. Ἀρσενίου, ἐξελέγη ὁμοίως παμψηφεί βοηθός παρ᾿ αὐτῷ Ἐπίσκοπος ὑπό τόν τίτλον Ἀπαμείας ὁ Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Παΐσιος Λαρεντζάκης, ἑδρεύων ἐν Βουδαπέστῃ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Άγονον και άκαρπον την ψυχήν, κέκτημαι, Παμμάκαρ, φύλλα μόνον άνευ καρπών, έρημον απάσης αγαθής εργασίας, Προφήτα, αρετών με δείξον καρπούμενον.

Βαπτιστά και Πρόδρομε του Χριστού, λύχνε φαεσφόρε, ικετεύω σε εκτενώς, λύχνον άναψόν μου ψυχής της ταλαιπώρου, εσκοτισμένην ούσαν συ καταλάμπρυνον.

Δέομαι, Προφήτα και Βαπτιστά, μη με υπερίδης τον ανάξιον πρεσβευτήν, καταβαπτισθέντα τοις πάθεσι του βίου, και εν βορβόρω όντα συ εξανάστησον.

Πρέσβευε Προφήτα προς τον Θεόν, υπέρ του λαού σου και ημών των αμαρτωλών, των καταφευγόντων τη σκέπη σου τη θεία, και ρύσαι πάσης νόσου και περιστάσεως.


ΑΓΙΕ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΦΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕ!


Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ


ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου,
πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας
καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα,
καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου,
ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ: ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ


ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ, ΥΠΟΜΟΝΗ, ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΚΙ ΑΓΑΠΗ, ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ!


Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟ ΣΒΗΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!


Οι καλές πράξεις που κάνουμε δεν διαγράφονται. Οι κακές όμως μπορούν να διαγραφούν με το σβηστήρι του Θεού, την εξομολόγηση! 

Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ ΚΑΙ ΛΩΤΕΜΠΟΡΟΙ!

Λωτοφάγοι* και λωτέμποροι!
Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει οι Έλληνες
να ξεχάσουν αυτούς που τόσα χρόνια τούς ατίμασαν
Από τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, Δημοσιογράφο

*Οι Λωτοφάγοι είναι λαός της ελληνικής μυθολογίας. Τα άνθη και οι καρποί του λωτού ήταν η κύρια τροφή των κατοίκων αυτού του νησιού, ένα ψυχοδραστικό ναρκωτικό που προκαλούσε ειρηνική απάθεια. Τον καρπό αυτόν πρόσφεραν στους ταξιδιώτες επισκέπτες τους, οι οποίοι στη συνέχεια έχαναν την επιθυμία της επιστροφής στην πατρίδα τους ή της συνέχισης του ταξιδιού τους.

Έχουν δίκιο οι του ΣΥΡΙΖΑ όταν ισχυρίζονται ότι δεν είναι Λωτοφάγοι. Το απέδειξαν όταν επέλεξαν τις Πρέσπες για την ατιμωτική ομώνυμη συμφωνία. Δεν ξεχνούν. Και δεν θέλουν να ξεχνούν. Θέλουν, όμως, να ξεχνούμε όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί αυτό τους συμφέρει. Είναι πλέον σαφές ότι η ΔΕΘ θα σημάνει την έναρξη της προεκλογικής περιόδου στη χώρα. Κάθε είδηση που διοχετεύεται από την κυβέρνηση δείχνει ακριβώς αυτό. Και όλες οι ειδήσεις αυτές μαζί συνθέτουν μια συγκεκριμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίον η κυβέρνηση σκοπεύει να διαχειριστεί αυτήν την περίοδο.

Είναι αλήθεια, δεν είναι Λωτοφάγοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουν τι θέλουν να πετύχουν και έχουν την τεχνογνωσία (ελέω και μετεγγραφών από το ΠΑΣΟΚ) πώς να το κάνουν. Και ίσως θα έχουν και το χρονικό παράθυρο να το κάνουν. Και τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν; Να γίνουν λωτέμποροι. Να «ταΐσουν» λωτό τους Έλληνες, τους οποίους χρόνια απομύζησαν προκειμένου να «ξεχάσουν» και να μην ολοκληρώσουν το ταξίδι στην Ιθάκη τιμωρώντας τους Μνηστήρες, αυτούς, δηλαδή, που χρόνια έτρωγαν την περιουσία τους και ατίμαζαν το σπίτι τους.

Δρώντας ως λωτέμποροι, θέλουν τώρα να ναρκώσουν τους Έλληνες. Να τους κάνουν να ξεχάσουν τόσο την κατασπατάληση της περιουσίας τους όσο και τις ατιμώσεις τους. Ατιμώσεις, όπως η παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας, η μετατροπή του ένδοξου Ελληνικού Στρατού σε ορντινάντσες των ΜΚΟ και ομήρους των απέναντι. Θέλουν να τους δώσουν τον λωτό της «κρατικής βοήθειας» για να τους καταστήσουν ομήρους του κράτους, θέλουν να τους μετατρέψουν σε «φυλακισμένους» της πολιτικής τους. Θέλουν οι λωτέμποροι αυτοί να τους στερήσουν την επιθυμία της ελευθερίας και να την αντικαταστήσουν με την επιθυμία του κρατικού βοηθήματος. Να τους κάνουν να πουν ότι καλά έκαναν και παραχώρησαν τα εθνικά δίκαιά μας, αφού εξασφαλίστηκε η ανοχή στο κόψιμο των συντάξεων. Και να παράξουν έναν λαό άβουλο, δίχως ταυτότητα, πέραν αυτής του υπηκόου που θα περιμένει από την κομματική νομενκλατούρα οδηγίες ως προς το τι θα σκέφτεται και πώς θα το λέει.

Το πρόβλημά μας, λοιπόν, δεν είναι με τους Λωτοφάγους. Είναι με τους λωτέμπορους! Α, και με αυτούς που δεν δείχνουν πρωτοβουλία ανάλογη με αυτή του Οδυσσέα, που απήγαγε όσους από τους ναύτες του είχαν φάει από το φρούτο αυτό και με το ζόρι τούς έβαλε στο καράβι για να γλιτώσουν!


dimokratianews 27.08.2018

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ - ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Οὐράνιον ἐφύμνιον ἐν γῇ τελεῖται λαμπρῶς ἐπίγειον πανήγυριν νῦν ἑορτάζει φαιδρῶς, Ἀγγέλων πολίτευμα, ἄνωθεν ὑμνῳδίαις, εὐφημοῦσι τοὺς ἄθλους, κάτωθεν Ἐκκλησία, τὴν οὐράνιον δόξαν, ἣν εὗρες πόνοις καὶ ἄθλοις τοῖς σοῖς, Φανούριε, ἔνδοξε.Χαίροις τῶν Μαρτύρων ἡ καλλονή, καὶ τῶν ἰαμάτων ὁ χειμάῤῥους ὁ δαψιλής, χαίροις τῶν Ῥοδίων, ὁ μέγας πολιοῦχος, Φανούριε ἀξίως ἀντιδεδόξασαι.

Τὶς τῶν παλαισμάτων σου τὴν πληθύν, ἐξείπῃ ἀξίως καὶ τῶν πόνων τὸ καρτερόν; σὺ γὰρ τῶν βασάνων, τὰ εἴδη καθυπέστης, ὡς ἄσαρκος νεκρώσας τὸν παναλάστορα.

Ὡς ἄστρον ἐν Ῥόδῳ ἀρτιφανές, Φανούριε ὤφθης, εἰ καὶ ἤθλησας πρὸ πολλοῦ, καὶ καταφωτίζεις πιστῶν τὰς διανοίας, βολαῖς τῶν σῶν ἀπείρων θαυμάτων ἔνδοξε.

Πυρὸς ἀκμαιότερος ἀληθῶς, καὶ σιδήρου Μάρτυς, εὐτονώτερος ὁραθείς, τὴν οἰκονομίαν ἐτράνωσας τοῦ λόγου, τοῖς ἔργοις βεβαιώσας ὃ ἀνεκήρυξας.

Πάντας τοὺς προστρέχοντας εὐλαβῶς, τῷ σεπτῷ ναῷ σου, καὶ αἰτοῦντας ἀπὸ ψυχῆς, λύσιν ὀφλημάτων, καὶ ῥῶσιν καὶ ὑγείαν, μὴ παύσῃ ἐποπτεύων, παραμυθούμενος.

Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑΣ


ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ- ΝΑ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!


Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας
 
Ο Άγιος Φανούριος είναι από τους πιο αγαπητούς άγιους σε όλο τον ελληνικό λαό, που κάθε χρόνο τιμά και πανηγυρίζει την μνήμη του στις 27 Αυγούστου.
Αυτός ο τόσο αγαπητός άγιος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χωρίς αμφιβολία ως δώρο Θεού, διότι ήταν και παράμενε άγνωστος για πολλούς αιώνες. Έγινε γνωστός από την τυχαία εύρεση της εικόνας του τον 14ο αιώνα μ.Χ. στη Ρόδο, όταν έσκαβαν παλιά σπίτια στο νότιο μέρος του παλιού τείχους. Εκεί βρέθηκε αρχαίος ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μεταξύ αυτών και η καλά διατηρημένη εικόνα επί της οποίας ο τότε μητροπολίτης Ρόδου Νείλος ο Β' ο Διασπωρινός (1355 - 1369 μ.Χ.) διάβασε το όνομα του Αγίου «ὁ ἅγιος Φανῶ».

Στην εικόνα, ο Άγιος παριστανόταν σαν νεαρός στρατιώτης, κρατώντας στο δεξιό του χέρι σταυρό, πάνω στον όποιο υπήρχε λαμπάδα αναμμένη, γύρω δε από την εικόνα τα 12 μαρτύρια του. Σε αυτά ο Μάρτυς παρουσιαζόταν: να στέκεται ανάμεσα σε στρατιώτες και να δικάζεται από τον ηγεμόνα· να πλήττεται απ’ αυτούς με πέτρες στο στόμα και την κεφαλή· να μαστιγώνεται πάλι απ’ αυτούς απλωμένος κατά γης· να κάθεται γυμνός και να ξέεται το σώμα του με σιδερένια νύχια· να είναι κλεισμένος στη φυλακή· να βασανίζεται μπροστά στο βήμα του ηγεμόνα· να καίεται στα μέλη του σώματος του με αναμμένες λαμπάδες· να είναι δεμένος σε μάγγανο και να βασανίζεται· να βρίσκεται ανάμεσα σε θηρία αβλαβής· να είναι ξαπλωμένος κατά γης και να πιέζεται το σώμα από ένα μεγάλο λίθο· να είναι μέσα σε ειδωλολατρικό ναό βαστάζοντας στις παλάμες του αναμμένα κάρβουνα και ο διάβολος να δραπετεύει στον αέρα με θρήνους· να στέκεται μέσα σε ένα καμίνι φωτιάς έχοντας υψωμένα τα χέρια σε σχήμα δεήσεως.
 
Η αγάπη και η τιμή με την οποία περιβάλλεται ο Άγιος Φανούριος έγινε αφορμή να δημιουργηθούν διάφορες ωραίες και ευλαβείς παραδόσεις στο λαό μας, ανάμεσα στις οποίες είναι και το εορταστικό έθιμο της «Πίττας του Αγίου Φανουρίου», ή της «Φανουρόπιττας» που γίνεται την παραμονή της εορτής του. Η πίτα αυτή είναι συνήθως μικρή και στρογγυλή σαν μικρός άρτος, μοιράζεται στους πιστούς και γίνεται άλλοτε για να φανερώσει κάποιο χαμένο αντικείμενο ή κάποια χαμένη υπόθεση ή ακόμα να φανερώσει την υγεία σε κάποιον ασθενή.Υπάρχει επίσης και παράδοση ότι με τη πίτα αυτή γίνεται μνεία της μητέρας του, αλλά άγνωστο για ποιο λόγο. 
 
Τον αρχαίο ναό που βρέθηκε η εικόνα, ανοικοδόμησε, ύστερα από πολλές προσπάθειες, ο Νείλος και τον αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Φανουρίου, που όπως φαίνεται συνέταξε και την Ακολουθία του.
 
https://www.saint.gr

Κυριακή 26 Αυγούστου 2018

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης: Ευτυχία μέσα στο γάμο υπάρχει, αλλά απαιτεί μία προϋπόθεση: να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία, αγαπώντας το Χριστό και τηρώντας τις εντολές Του. Έτσι θα φτάσουν να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισμένοι.

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: ΧΩΡΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΚΟΠΟ, ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ Η ΑΡΕΤΗ!

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης: Βρε συ, νέος άνθρωπος, και λες ότι κουράζεσαι; Χωρίς σωματικό κόπο δεν κερδίζεται η αρετή, ξάπλα στο κρεβάτι…

Σάββατο 25 Αυγούστου 2018

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ Η ΔΗΘΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


Στις 20 Αυγούστου 2018 δημοσιεύσαμε ένα άρθρο με τίτλο Η «αναθεωρημένη έκδοση» του Φακέλου Μαθήματος Θρησκευτικών Α΄ Γυμνασίου. Στο τέλος εκείνης της δημοσίευσης γράφαμε ότι «Θα επανέλθουμε με αναφορά και στις «αναθεωρημένες εκδόσεις» των Φακέλων Μαθήματος των Θρησκευτικών Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου».

Από εκείνη την ημέρα στο Ψηφιακό Σχολείο και συγκεκριμένα στα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία που αφορούν το μάθημα των Θρησκευτικών, υπήρξε μία διαρκής «ανανέωση». Σε όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, αναρτήθηκαν νέα αρχεία (pdf) με τους Φακέλους Μαθήματος των Θρησκευτικών και με ημερομηνίες δημοσίευσης από 21 Αυγούστου 2018 (στη Γ΄ Δημοτικού) έως 24 Αυγούστου 2018 (στη Γ΄ Λυκείου). Τα αρχεία περιέχουν «αναθεωρημένες εκδόσεις» των Φακέλων Μαθήματος για κάθε τάξη. Για αυτές τις «αναθεωρημένες» εκδόσεις ισχύουν όσα αναφέραμε για την δήθεν αναθεωρημένη έκδοση του Φακέλου Μαθήματος Θρησκευτικών Α΄ Γυμνασίου. Πρόκειται για τα ίδια βιβλία στα οποία έχει προστεθεί στο εξώφυλλο μία στάμπα «αναθεώρησης» και νέος κωδικός αριθμός χωρίς να υπάρχουν αλλαγές στο περιεχόμενο. Εξαίρεση αποτελεί ο Φάκελος Μαθήματος Θρησκευτικών της Β΄ Λυκείου, που παρόλο που επαναδημοσιεύτηκε στις 24 Αυγούστου 2018 παραμένει ακόμη και στο εξώφυλλο ίδιος με τον περσινό χωρίς την προσθήκη στάμπας «αναθεώρησης» ή νέο κωδικό. Ίσως η «αναθεώρηση» και του συγκεκριμένου Φακέλου Μαθήματος γίνει εντός των ημερών.
Σε κάθε περίπτωση, το όλο σκηνικό δήθεν αναθεώρησης των Φακέλων Μαθήματος αποκαλύπτει για μια ακόμη φορά όχι μόνο τα νομικίστικα τερτίπια με τα οποία επιχειρούν οι θιασώτες των «νέων Θρησκευτικών» να παρακάμψουν τις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ οι οποίες ακύρωσαν το έργο τους αλλά και την έλλειψη στοιχειώδους σοβαρότητας στο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το μέλλον του μαθήματος των Θρησκευτικών. Τέτοιου είδους κινήσεις επιτείνουν την μεγάλη ανησυχία θεολόγων, δασκάλων, μαθητών και των γονιών τους για το τί μεθοδεύεται τελικά για το μέλλον των Θρησκευτικών.

ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ


«Αν το κυπαρίσσι αυτό ξεραθεί από την κορυφή του, η Πατρίδα θα ελευθερωθεί, αν ξεραθεί από κάτω, δεν θα ελευθερωθεί».
Η σιβυλλική αυτή προφητεία ελέχθη στο χωριό Ζελενίτσα (Πρασιά) της Ευρυτανίας και ίσως είναι μια από τις ελάχιστες φορές, που ο Πατροκοσμάς αφήνει μετέωρο τον προβληματισμό των κατοίκων της περιοχής που ποθούσαν την πολυπόθητη λευτεριά.

Είναι γεγονός, ότι η κεντρική συνοικία της Πρασιάς, της παλιάς Ζελενίτσας, το Κυπαρίσσι, οφείλει το όνομά του στο τεράστιο κυπαρίσσι του χωριού που δεσπόζει απ’ όπου κι αν κοιτάξεις!
Ο Πατροκοσμάς, περνώντας από τούτα τα χωριά, χρησιμοποίησε αυτό το κυπαρίσσι για να απαντήσει στην ερώτηση των κατοίκων για ελευθερία λέγοντάς τους: »Αν το κυπαρίσσι αυτό ξεραθεί από την κορυφή του, η Πατρίδα θα ελευθερωθεί, αν ξεραθεί από κάτω, δεν θα ελευθερωθεί».
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι το κυπαρίσσι, ένα από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια, ανακηρύχτηκε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού!


Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
Χαίροις Αποστόλων ο μιμητής, και Ευαγγελίου, θεηγόρος υφηγητής· χαίροις σεμνού βίου, διδάσκαλος ο θείος, Κοσμά Πνευματοφόρε, στόμα της χάριτος.

Όργανον του Πνεύματος γεγονώς, σεαυτόν καθάρας, δι' ασκήσεως ιεράς, εν Όρει του Άθω, εξήλθες θεία νεύσει, και χάριτος τον λόγον πάσιν εκήρυξας.

Ως Παύλος Πάτερ περιελθών, πόλεις και χωρία, ταις καρδίαις των ευσεβών, πίστεως την φλόγα, ανήψας τας αγίας, και έφλεξας της πλάνης, άπαν ζιζάνιον.

Χαίροις Αιτωλίας Θείος βλαστός, Άθωνος ο φοίνιξ, ο κατάκαρπος και σεπτός· χαίροις ευσεβείας, ο θείος υποφήτης, εν έργω τε και λόγω, Κοσμά μακάριε.

Ήνυσας τους δρόμους τους συνεχείς, υπέρ σωτηρίας, του πλησίον Πάτερ Κοσμά, και το δι' αγχόνης, στερρώς ενέγκας τέλος, μαρτυρικάς ευκλείας λαμπρώς ηξίωσαι.

Πάσης επηρείας οδυνηράς, και κενοφωνίας, εν τη πίστει ψυχοβλαβούς, άτρωτον συντηρεί, Χριστού την Εκκλησίαν, Κοσμά ταις σαις πρεσβείαις προς τον Φιλάνθρωπον.

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ: Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Τώρα σᾶς λέγω νὰ κάμητε τοῦτο· νὰ πάρετε ὅλοι ἀπὸ ἕνα κομπολόγιον (κομβοσχοίνι) καὶ νὰ προσεύχεσθε· νὰ λέγητε τὸ «Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν ῾Αγίων ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον δοῦλον σου».

Μέσα εἰς τὸ «Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ», ἀδελφοί μου, τί θεωρεῖ; Θεωρεῖ ἡ ῾Αγία Τριάς, ὁ Θεός μας, ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ μας. Καὶ πάντες οἱ ῞Αγιοι μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ μὲ τὸ «Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστὲ»ἐπῆγαν εἰς τὸν Παράδεισον. Καὶ ὅποιος λέγει αὐτὸν τὸν λόγον καὶ κάμνει καὶ τὸν Σταυρόν του, κἄν ἄνδρας, κἄν γυναῖκα, εὐλογεῖ τὸν οὐρανόν, τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν. Μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ μὲ τὸ «Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστὲ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες. Μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ μὲ τὸ «Κύριε ῾Ιησοῦ Χριστὲ» οἱ ᾿Απόστολοι ἀναστοῦσαν νεκροὺς καὶ ἰάτρευαν πᾶσαν ἀσθένειαν. Μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ μὲ τὸ «Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστὲ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν. Μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ μὲ τὸ «Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστὲ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καὶ πηγαίνει εἰς τὸν Παράδεισον, νὰ χαίρεται καὶ νὰ εὐφραίνεται ὡσὰν οἱ ῎Αγγελοι…

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ: ΣΑΣ ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ, ΟΠΟΥ ΕΧΕΤΕ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Σας λυπάμαι για την περηφάνεια, οπού έχετε. Το ποδάρι μου εδώ δεν θα ξαναπατήση. Και εάν δεν αφήσετε αυτά τα πράγματα που κάνετε, την αυθαιρεσία και ληστεία, θα καταστραφήτε. Σε κείνο το κλαρί, που κρεμάτε τα σπαθιά σας, θαρθή μια μέρα που θα κρεμάσουν οι γύφτοι τα όργανά τους.

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ: ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ... ΤΟ ΝΑ ΥΒΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΝ ΒΛΕΠΩ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ένας άνθρωπος να με υβρίσει, να φονεύσει τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφό μου, και ύστερα το μάτι να μου βγάλει, έχω χρέος ωσάν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το δε να υβρίσει τον Χριστό μου και την Παναγία μου, δεν θέλω να τον βλέπω.

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Πύλη σωτηρίας Μήτηρ Ἁγνή, Ἀνύμφευτε Κόρη Παλουριώτισσα Μαριάμ, ἄνθος ἀφθαρσίας, καὶ στέφος ἐγκρατείας, πρέσβευε τῷ Υἱῷ Σου ὑπὲρ τῶν δούλων Σου.

Πανύμνητε Μῆτερ σκέπε ἡμᾶς, χρυσήλατε πύλη Παλουριώτισσα Μαριάμ, ἡλιοστάλακτε Νύμφη, ἀμόλυντε Παρθένε, ὦ Δέσποινα τοῦ κόσμου γενοῦ μεσίτρια.

Καθέδρα ὑπάρχεις βασιλική, ἀπείρανδρε Νύμφη καὶ Ἀγγέλων ἡ χαρμονή, ἀστραπηφόρον ἅρμα, πολύφωτος λυχνία, ἡ τοὺς πιστοὺς ἀπαύστως ἐπισκιάζουσα.

Νῦν καιρὸς ἀνάγκης ἦλθεν ἡμῖν, νῦν παρέστει χρεία βοηθείας Κόρη τῆς Σῆς, λύτρωσαί μας πάσης, ἀνάγκης καὶ κινδύνου, καὶ χεῖρα βοηθείας τάχιστα ἔκτεινον.

Ἆρόν Σου τὰ ὄμματα Μαριάμ, καὶ ἴδε εὐσπλάγχνως, τοὺς εἰκόνα Σου τὴν σεπτήν, παρεστῶτας Κόρη, καὶ Σὲ παρακαλούντας, καὶ πλήρωσον αἰτήσεις τούτων πανύμνητε.

Πάλιουρα εὐφραίνου θεία Μονή, ἔχεις τὴν Παρθένον τὴν πανάμωμον Μαριάμ, Κυρίαν προστάτιδα καὶ σκέπην, καθάπερ Αὕτη σαφῶς ἐπηγγείλατο.

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ
Εικοσιφοινίσσης τη θαυμαστή και σεπτή εικόνι νυν προσπέσωμεν αδελφοί, ως πλήθη τελούσαν αέναα θαυμάτων πάσιν τοις προσκυνούσιν την Θείαν ΧάρΐΥ Της.

Μόνην εν ταις θλίψεσιν αρωγόν και θερμόν προστάτην, αντιλήπτο- ρα, βοηθόν έχομεν εν πασιν Πανάχραντε μας Μήτερ σπεύσον και μη πα- ρίδεις χρείαν των τέκνων Σου.

Χαίρε η γεννήσασα Λυτρωτήν ημίν και Σωτήρα τον Δοτήρα των αγαθών, Πύλη γαρ εδόθης πιστών εις Σωτηρίαν, η Κεχαριτωμένη, Χαίρε Θεόνυμφε.

Τι ανταποδώσωμεν οι πιστοί δούλοι Σόυ Παρθένε αντί της χάριτος Σου πολλής ήνπερ έδωσας μας χαρισαμένη Μήτερ Εικόνα Σου Αγίαν ως πλούτον άφθορον.

Τρίτη 21 Αυγούστου 2018

ΕΧΟΥΜΕ ΒΡΩΜΙΣΕΙ ΠΟΛΥ ΣΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ….

Είναι δημοσιογράφος και αντιπρόεδρος καναλιού που ενημερώνει (υποτίθεται) τον Ελληνικό λαό της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ο λόγος για τον καλοταϊσμένο Δήμο Βερύκιο του βοθροκάναλου ALPHA  που ανέβασε στον λογαριασμό του στο twitter την εικόνα της Παναγίας και του Ιησού Χριστού με πρόσωπα αρουραίων.

Αν αυτό θα ήταν αδιανόητο να συμβεί πριν 10-15 χρόνια ή ακόμη περισσότερο στα χρόνια των γονιών μας, σήμερα δεν είναι. Σήμερα όλα επιτρέπονται και ιδιαιτέρως όλα εκείνα που προσβάλλουν την Ορθοδοξία. Η εικόνα της Παναγίας πετιέται στα σκουπίδια από κρατική υπάλληλο. Ο άλλος εμφανίζεται, ως υπερήφανος αρσενοκοίτης, με το κομπινεζόν και την εικόνα του Αγίου Νικολάου στα αχαμνά του. Σωρηδόν νομοσχέδια ψηφίζονται στην Βουλή που κάνουν την αμαρτία νόμο. Ο θρησκευτικός συγκρητισμός εισάγεται στα σχολεία..
Γιατί λοιπόν και ο Δήμος Βερύκιος να μην ανεβάσει την συγκεκριμένη βλάσφημη εικόνα; Σίγουρα ως δημοσιογράφος που είναι δεν μπορούσε να βρει άλλον τρόπο να πει αυτό που ήθελε να πει! Έπρεπε να ανεβάσει την συγκεκριμένη εικόνα γιατί σήμερα είναι μαγκιά να υβρίζεται η Πίστη των Ελλήνων και να κατεδαφίζονται τα πάντα. Μπροστά όμως στην σκέψη να έκανε το ίδιο με τον Αλλάχ θα κατουριόταν επάνω του ο Βερύκιος διότι αυτό δεν συμβαδίζει με την πολιτική ορθότητα.
Όσο περνάει ο καιρός αποκαλύπτεται η βαθειά σήψη της κοινωνίας μας. Άνθρωποι σε νευραλγικές θέσεις φανερώνουν τον απόπατο του πάτου που τόσα χρόνια έκρυβαν μέσα τους. Αυτοί μας κυβερνούν, αυτοί μας «ενημερώνουν» κι εμείς ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα όλους αυτούς τους σάπιους φελλούς. Ιδού τα χάλια μας σήμερα, ιδού πως τυρανιέται η κοινωνία μας.
«Κατέβασα την φωτο με την «Παναγία την Αρουραία» γιατί δεν έχω χρόνο να κυνηγώ ανεμόμυλους & να αντιπαλεύω τον κομματικό & θρησκευτικό φανατισμό….» γράφει ο Δήμος Βερύκιος και δεν καταλαβαίνει ο βλάσφημος αυτός άνθρωπος ότι αυτό που έκανε ξεπερνάει τα «κομματικά τρολλάκια» στα οποία τον βολεύει να απευθύνεται.
[Παρεμπιπτόντως, την ίδια εικόνα την είχε ανεβασμένη και σε άλλο σημείο και εκείνη την εικόνα την κατέβασε πολύ αργότερα.]
Ακούστε, ακούστε κύριοι, «θρησκευτικός φανατισμός» και τα συναφή («ταλιμπάν» και λοιπά), ελέγοντο μέχρι προσφάτως για εκείνους που ήθελαν να παραμείνει η Εκκλησία πιστή στα δόγματα των Πατέρων, τώρα θα λέγονται και για εκείνους που δεν θέλουν να βλέπουν τον Ιησού Χριστό και την Παναγία με πρόσωπα αρουραίων! Είναι να μην αρχίσει η κατρακύλα, άπαξ και αρχίσει δεν αφήνει τίποτε όρθιο.
«Οσο περί θρησκευτικής πίστης και σεβασμού αυτής , τα κομματικά τρολλάκια είναι τα τελυταια που μπορούν να παραδώσουν μαθήματα. Η Εκκλησία μας ξέρει ότι μπορεί μεγάλους Σταυρούς να μην κάνω , όμως μεγάλη Πίστη έχω γιατί πορεύομαι στον Ορθό Δρόμο των Χριστιανικών Αρχών…» !!
Ο Δήμος Βερύκιος είναι συντονισμένος με το πνεύμα της εποχής μας. Μία ‘πίστη’ κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του. Σε τί διαφέρει ο Βερύκιος από εκείνους τους ιεράρχες οι οποίοι από την μία επικροτούν τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς υβριστές του Ιησού Χριστού και της Παναγίας και από την άλλη λιβανίζουν τις εικόνες και βγάζουν «πύρινους» λόγους στις εορτές; Τα δόγματα επηρεάζουν τον λαό και όταν έχει σχετικοποιηθεί η Πίστη στο υψηλότερο επίπεδο και ο (π)ηθικισμός αντικαθιστά τα δόγματα, τι να περιμένει κανείς από τους Βερύκιους;
Έχουμε βρωμίσει πολύ σαν κοινωνία και το χειρότερο βλαστημάμε και βρίζουμε χυδαία τον Θεό. Οφείλουμε να το εμπεδώσουμε πολύ καλά αυτό μπας και μετανοήσουμε, για να μην μυξοκλαίμε κάθε φορά όταν μας βρίσκουν συμφορές.
***
Φαίη για το ΑΒΕΡΩΦ.

http://aktines.blogspot.com 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Δεν αναρτούμε την αισχρή φωτογραφία από σεβασμό στο πρόσωπο της Παναγίας, όμως απαιτούμε να παρέμβει η εισαγγελία, να εφαρμοστεί ο νόμος για την προσβολή του θρησκευτικού συναισθήματος, που αφορά την προσβολή θρησκειών και θρησκευτικών συμβόλων και να μην γίνει αποδεκτή η συγγνώμη ενός ανθρώπου που δεν είναι η πρώτη φορά που τα βάζει με τον χείριστο τρόπο με την εκκλησία τους εκπροσώπους του και τα σύμβολά της. 

Η «ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ» ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Στα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία του Ψηφιακού Σχολείου, όπου αναρτώνται επίσημα τα βιβλία που διδάσκονται στα σχολεία, για το μάθημα των Θρησκευτικών στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου αναρτήθηκαν εκ νέου οι Φάκελοι Μαθήματος που είχαν πέρυσι δημοσιευθεί για πρώτη φορά. 
Στα Θρησκευτικά της Α΄ Γυμνασίου το Διαδραστικό Σχολικό Βιβλίο αναφέρει ως ημερομηνία δημοσίευσης την 18-06-2018. Ανοίγοντας κανείς το σχετικό αρχείο (pdf) βλέπει στο εξώφυλλο του γνωστού από πέρυσι Φακέλου Μαθήματος μία στάμπα που γράφει «ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 21-0192». Αυτή η «αναθεωρημένη» έκδοση του Φακέλου εστάλη σε έντυπη μορφή και στα σχολεία.
Το παράδοξο είναι ότι η αναθεωρημένη έκδοση του Φακέλου Μαθήματος των Θρησκευτικών της Α΄ Γυμνασίου είναι πανομοιότυπη με την πρώτη περσινή έκδοση του. Οι μόνες διαφορές που μπορέσαμε να εντοπίσουμε είναι η στάμπα αυτή στο εξώφυλλο του Φακέλου και μία παρόμοια στο οπισθόφυλλο όπου προστέθηκε και ένα σκίτσο. Κατά τα λοιπά οι δύο εκδόσεις του Φακέλου είναι ίδιες. Έχουν τον ίδιο ακριβώς αριθμό σελίδων, την ίδια μορφή, τις ίδιες θεματικές ενότητες, τις ίδιες εικόνες, τα ίδια κείμενα, την ίδια σελιδοποίηση. Ακόμη και το προλογικό κείμενο του Φακέλου είναι ακριβώς το ίδιο ενώ και στις αρχικές σελίδες με τα στοιχεία έκδοσης στον «αναθεωρημένο» Φάκελο αναφέρεται ως τόπος και χρονολογία: ΑΘΗΝΑ 2017. Δημοσιεύουμε παρακάτω τις δύο εκδόσεις του Φακέλου Μαθήματος (περσινή και αναθεωρημένη) και καλούμε τους αναγνώστες μας να βρούνε τις διαφορές με την παράκληση να τις αποστείλουν και στο ιστολόγιό μας είτε ως σχόλιο είτε με email.
Η όλη προσπάθεια δήθεν αναθεώρησης αποτελεί πιθανόν νομικίστικο κόλπο καθώς εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις γύρω από το μάθημα. Άλλωστε όπως είχε το ιστολόγιό μας αναδείξει με Συγκριτική μελέτη οι διαφορές μεταξύ των Υ.Α. Φίλη (που ακυρώθηκαν από το ΣτΕ) και Γαβρόγλου (που είναι σε ισχύ στα σχολεία) για τα Θρησκευτικά είναι επουσιώδεις. Οι συντάκτες των Φακέλων Μαθήματος και η ομάδα «εμπειρογνωμόνων» των νέων Προγραμμάτων Σπουδών σε πολλές παρεμβάσεις τους μιλούν για τη δυναμική των νέων ΠΣ και των ΦΜ και ισχυρίζονται ότι αυτοί επιδέχονται διαρκώς αναθεωρήσεων και βελτιώσεων. Αντιθέτως βέβαια το ΣτΕ έχει αποφανθεί (Αποφάσεις ΣτΕ 660/2018 και ΣτΕ 926/2018) ότι τα νέα Προγράμματα Σπουδών και οι στηριζόμενοι σε αυτά Φάκελοι Μαθήματος είναι πολλαπλώς αντισυνταγματικά και γι΄ αυτό ακυρώθηκαν.
Θα επανέλθουμε με αναφορά και στις «αναθεωρημένες εκδόσεις» των Φακέλων Μαθήματος των Θρησκευτικών Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου.