ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

ΤΑΦΗ, ΚΑΥΣΗ Ή ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ;

Ταφή, καύση ἤ ἀνάσταση νεκρῶν σωμάτων;

Πολύ προπαγάνδα γίνεται τίς τελευταῖες ἡμέρες ὑπέρ τῆς καύσεως τῶν σωμάτων τῶν νεκρῶν. Μάλιστα δέ ὑψηλά ἰστάμενα πρόσωπα, ὅπως ὑπουργοί καί βουλευτές, ἀπ᾽ ὅλο δυστυχῶς τό πολιτκό φάσμα τοῦ τόπου μας, βγαίνουν στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καί καταθέτουν τήν γνώμη τους γύρω ἀπό τό θέμα καί ὑπερθεματίζουν τήν καύση τῶν νεκρῶν. Ἡ ὅλη προπαγάνδα ἐντείνεται καί ἀπό τήν πρακτική πού ἐφήρμοσαν ἄλλα δημόσια πρόσωπα, ὅπως τραγουδιστές καί ἠθοποιοί, πού ἐπέλεξαν ὄχι νά ταφοῦν, ἀλλά νά καούν τά σώματα τους. Καλλιεργεῖται ἔτσι ἔντονα στόν λαό μας ἡ προοπτική τῆς καύσεως. Ἡ Κυβέρνηση ἐπιθυμεῖνά καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στό ἑλληνικό κοινοβούλιο, ὥστε νά ἐπιτρέπεται αὐτή ἡ πρακτική. Ὑπῆρξαν καί δημοσιεύματα, τόσο σέ πανελλαδικό ὅσο καί σέ τοπικό ἐπίπεδο στήν πόλη τῆς Καλαμάτας, πού παραπλανοῦσαν τόν λαό γύρω ἀπό τό ζήτημα. Πού βρίσκεται ἡ ἀλήθεια; Ποιά εἶναι ἡ ὀρθόδοξη στάση ἀπέναντι σ᾽ὅλα αὐτά;

Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἀποφανθεῖ μέ φωτισμό Θεοῦ ὅτι ἡ καύση τῶν νεκρῶν εἶναι μιά ἀπάνθρωπη καί ἀπαράδεκτη πρακτική. Ἀποτελεῖ ἄλλωστε ἀσέβεια στά νεκρά σώματα. Ἀρχαῖοι πολιτισμοί ὑψηλῆς στάθμης εἶχαν ὡς πρακτική τους τήν ταφή τῶν νεκρῶν. Ἀντιθέτως πολιτισμοί μέ χαμηλή κουλτούρα ἐφήρμοζαν τήν καύση τῶννεκρῶν τους. Μιά τέτοια μέθοδος διακοπτεῖ τήν συνέχεια τῆς ἱστορίας ἑνός λαοῦ. Ἐδώ πολλές φορές γίνονται μελέτες καί ἐξετάσεις DNA πάνω σέ ἀνακαλυφθέντα ὀστά ἀπό τήν ἀρχαιότητα, γιά νά λάβουμε ἱστορικές πληροφορίες ἤ γιά νά ἀνακαλύψουμε τήν ταυτότητα τῶν προσώπων. Ἄν εἴχαμε καύση ἀντί ταφῆς ὅλα αὐτά τά δεδομένα θά εἶχαν ἐξαφανισθεῖ. Εἶναι ἐκπληκτικό ὅτι σέ μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις καί μάχες μέσα στήν διαδρομή τῆς ἱστορίας γίνονταν ἀνακωχές ὥστε νά συγκεντρωθοῦν τά σώματα τῶν νεκρῶν. Τόσο σεβασμό ἔδειχναν! Ἐδῶ ὑπάρχουν νόμοι τῆς Πολιτείας πού προστατεύουν τά σώματα τῶν νεκρῶν. Ἄν κάποιος ἀσεβήσει στό λείψανο ἑνός κεκοιμημένου διώκεται γιά περιύβριση νεκροῦ. Ἀπαγορεύεται ἀκόμη ἡ τυμβωρυχία, τό ἄνοιγμα δηλαδή τῶν τάφων, μέ κακόβουλη διάθεση.
Ἀλλά γιά τιμήσει κάποιος τό σῶμα ἑνός  νεκροῦ πρέπει νά κατανοεῖ τήν πραγματική ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Πόσο ὑψηλή ἀξία ἔχει! Ὅτι τό ἔλαβε ὡς τέλειος ἄνθρωπος, χωρίς τήν ἁμαρτία, ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ὅταν ἦρθε ἀνάμεσά μας ὡς ἄνθρωπος. Τό ἔκαμε ῾῾στολή τῆς Θεότητος῾῾, κατά τήν σοφή ρήση τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου. Τό ἔπλασε μέ τά δημιουργικά χέρια τῆς ἀγάπης Του. Εἶναι θεόπλαστο τό ἀνθρώπινο σῶμα. Δέν μᾶς ἀνήκει, εἴμαστε ἁπλῶς διαχειριστές του. Γι᾽ αὐτό καί δέν μποροῦμενάτό θανατώσουμε με ὁποινδήποτε τρόπο ἤ νά κάνουμε εὐθανασία ἤ νά τό κάψουμε μετά θάνατον. Ἐξάλλου ὁ Χριστός μας«κατετέθη ἐν μνήματι», ὅταν ὡς ἄνθρωπος μετεῖχε τοῦ θανάτου καί κατόπιν ἐτάφη, δέν κάηκε. Ἀκολουθοῦμε τήν πρακτική πού ὁ Κύριος ἐφήρμοσε. Τρανή ἀπόδειξητοῦ πόσο τιμᾶ τό ἀνθρώπινο σῶμα ὁ Θεός εἶναι ἡ μόνιμη χάρη πού ἀφήνει πάνω στά ἁγιασμένα μέλη τῶν σωμάτων τῶνἁγίων, τάἱερά τους λείψανα. Ἔχουμε μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς πολύτιμους θησαυρούς πλῆθοςἀφθάρτων σκηνωμάτων, π.χ. τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στήν Ζάκυνθο ἤ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στήν Κέρκυρα, ἤ τμήματα ἱερῶν λειψάνων, ὅπως τήν χείρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Πρόδρομου στήν Μονή Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί πολλά ἄλλα. Ἄν ἐφαρμόζαμε καύση νεκρῶν δεν θα εἴχαμε τέτοια θαυμαστά σημεῖα, πού ἐνεργοῦν καί διαπιστωμένα θαύματα διά τῆς χάριτος τοῦΘεοῦ. Πόσο ἄσχημο εἶναι, και ἀπό συναισθηματική πλευρά,νά βλέπει κάποιος τόν ἄνθρωπό του νά καίγεται! Πού θά πάς μετά νά προσευχηθείς, ν᾽ ἀνάψεις τό καντήλι, νά τόν αἰσθανθείς κοντά σου; Δίπλα σέ μία σταχτοδόχο; Πραγματικά ἀπάνθρωπο!
Καί ἡ Ἐκκλησία μας δέν μπορεῖ νά τελέσει τή νεκρώσιμη ἀκολουθία σέ κάποιον πού ἀπέρριψε τήν πίστη, τήν διδασκαλία καί τήν πρακτική της γύρω ἀπό τό σῶμα, τήν ταφή, τήν ἀνάσταση. Πῶς τολμοῦν ὁρισμένοι νά λέγουν ὅτι οἱ ἱερεῖς εἶναι ὑποχρεωμένοι νά κάμουν κηδεία, ἐπειδή εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι; Εἶναι πρωτίστως λειτουργοί Ὑψίστου. Πληρώνονται ἀπό τό κράτος, διότι εἶναι ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας γιά ὅσα πῆρε ἀπό τήν Ἐκκλησία, λόγῳ τῶν κατά καιρούς παραχωρήσεων.Δέν μπορεῖνά ἐπιβάλει κάτι τέτοιο στούς ἱερεῖς. Θά εἶναι ὠμή παρέμβαση στά θέσμια τῆς Ἐκκλησίας.Ἔτσι θα καταργηθοῦν οἱ «διακριτοί ρόλοι» ἀπό πλευρᾶς Ἑλληνικοῦ Κράτους.
Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι τά σώματά μας προορίζονται γιά τήν κοινή ἀνάσταση τῶν νεκρῶν στήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ μας. Μπορεῖ μέν τώρα νά φθείρονται, νά θάπτονται, ἀλλά ἔχουν κατόπιν αἰώνια προοπτική! Θά ἀναστηθοῦν! Θά τοποθετηθεῖ ὁ ἄνθρωπος, πού ἦταν ἐν ζωῆ δίκαιος, δεξιά τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ, στόν Παράδεισο, ὅπως ὁ ἀναληφθείς στοῦς οὐρανούς Χριστός μας.Τά σώματα μας θα εἶναι τότε, ὅπωςτό ἀναστημένο και θεωμένο ἀνθρώπινο σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅπως ἐμφανιζόταν στούς μαθητές ἐπί 40 ἡμέρες μετά τήν τριήμερη ταφή καί την Ἀνάσταση Του. Ἐπομένως ἄς σεβόμαστε το σῶμα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, ἄς ἀποφεύγουμε τήν ἁμαρτία πού τό φθείρει, ἄς το ἁγιάζουμε με ἔργα θεάρεστα καίἄςτό τιμοῦμε καί μετά θάνατον μέ τήν εὐλογημένη ταφή καί ὄχι μέ τήν πολυέξοδη καί ἀσεβή καύση!

Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου